GÓI CƯỚC COMBO DI ĐỘNG MOBIFONE

CB3

 • Data: 2.3GB
 • Thoại: 300p gọi nội mạng + 30p gọi liên mạng
 • Giá: 30,000đ
 • Hạn: 30 ngày
Đăng ký ngayChi tiết

C90N

 • Data: 4GB/ ngày
 • Thoại: 1000p gọi nội mạng + 50p gọi liên mạng
 • Giá: 90,000đ
 • Hạn: 30 ngày
Đăng ký ngayChi tiết

3C90N

 • Data: 4GB/ ngày
 • Thoại: 1000p gọi nội mạng + 50p gọi liên mạng (x3 tháng)
 • Giá: 270,000đ
 • Hạn: 90 ngày
Đăng ký ngayChi tiết

6C90N

 • Data: 4GB/ ngày
 • Thoại: 1000p gọi nội mạng + 50p gọi liên mạng (x6 tháng)
 • Giá: 540,000đ
 • Hạn: 180 ngày
Đăng ký ngayChi tiết

12C90N

 • Data: 4GB/ ngày
 • Thoại: 1000p gọi nội mạng + 50p gọi liên mạng (x12 tháng)
 • Giá: 1,080,000đ
 • Hạn: 360 ngày
Đăng ký ngayChi tiết

C120N

 • Data: 4GB/ ngày
 • Thoại: Miễn phí gọi dưới 20 phút + 50 phút ngoại mạng
 • Giá: 120,000đ
 • Hạn: 30 ngày
Đăng ký ngayChi tiết

C120

 • Data: 4GB/ ngày
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút + 50 phút ngoại mạng
 • Giá: 120,000đ
 • Hạn: 30 ngày
Đăng ký ngayChi tiết

3C120

 • Data: 4GB/ ngày
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút + 50 phút ngoại mạng (x3 tháng)
 • Giá: 360,000đ
 • Hạn: 90 ngày
Đăng ký ngayChi tiết

6C120

 • Data: 4GB/ ngày
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút + 50 phút ngoại mạng (x6 tháng)
 • Giá: 720,000đ
 • Hạn: 180 ngày
Đăng ký ngayChi tiết

12C120

 • Data: 4GB/ ngày
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút + 50 phút ngoại mạng (x14 tháng)
 • Giá: 1,440,000đ
 • Hạn: 420 ngày
Đăng ký ngayChi tiết

C200N

 • Data: 4GB/ ngày
 • Thoại: Miễn phí gọi dưới 20 phút + 50 phút ngoại mạng
 • Giá: 20,000đ
 • Hạn: 30 ngày
Đăng ký ngayChi tiết

C90

 • Data: 3GB/ ngày
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút + 50 phút ngoại mạng
 • Giá: 90,000đ
 • Hạn: 31 ngày
Đăng ký ngayChi tiết

C120K

 • Data: 6GB/ ngày
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút + 100 phút ngoại mạng
 • Giá: 120,000đ
 • Hạn: 30 ngày
Đăng ký ngayChi tiết

6C120K

 • Data: 6GB/ ngày
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút + 100 phút ngoại mạng (x7 tháng)
 • Giá: 720,000đ
 • Hạn: 210 Ngày
Đăng ký ngayChi tiết

12C120K

 • Data: 6GB/ ngày
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút + 100 phút ngoại mạng (x14 tháng)
 • Giá: 1,440,000đ
 • Hạn: 420 Ngày
Đăng ký ngayChi tiết

C150K

 • Data: 7GB /ngày
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút + 150 phút ngoại mạng
 • Giá: 150,000đ
 • Hạn: 30 Ngày
Đăng ký ngayChi tiết

6C150K

 • Data: 7GB /ngày
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút + 150 phút ngoại mạng (x7 tháng)
 • Giá: 900,000đ
 • Hạn: 210 Ngày
Đăng ký ngayChi tiết

12C150K

 • Data: 7GB /ngày
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút + 150 phút ngoại mạng (x14 tháng)
 • Giá: 1,800,000đ
 • Hạn: 420 Ngày
Đăng ký ngayChi tiết

C190

 • Data: 5GB/ ngày
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút + 190 phút ngoại mạng
 • Giá: 190,000đ
 • Hạn: 30 Ngày
Đăng ký ngayChi tiết

C290

 • Data: 2GB/ ngày
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút + 200 phút liên mạng
 • Giá: 290,000đ
 • Hạn: 30 Ngày
Đăng ký ngayChi tiết

C390

 • Data: 2GB/ ngày
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút + 300 phút liên mạng
 • Giá: 390,000đ
 • Hạn: 30 Ngày
Đăng ký ngayChi tiết

C490

 • Data: 2GB/ ngày
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút + 400 phút liên mạng
 • Giá: 490,000đ
 • Hạn: 30 Ngày
Đăng ký ngayChi tiết

CV119

 • Data: 4GB/ ngày
 • Thoại: 500 phút thoại nội mạng + 30 phút thoại liên mạng
 • Giá: 119,000đ
 • Hạn: 30 Ngày
Đăng ký ngayChi tiết

3CV119

 • Data: 4GB/ ngày
 • Thoại: 500 phút thoại nội mạng + 30 phút thoại liên mạng (x3 tháng)
 • Giá: 357,000đ
 • Hạn: 90 Ngày
Đăng ký ngayChi tiết

6CV119

 • Data: 4GB/ ngày
 • Thoại: 500 phút thoại nội mạng + 30 phút thoại liên mạng (x7 tháng)
 • Giá: 714,000đ
 • Hạn: 210 Ngày
Đăng ký ngayChi tiết

12CV119

 • Data: 4GB/ ngày
 • Thoại: 500 phút thoại nội mạng + 30 phút thoại liên mạng (x14 tháng)
 • Giá: 1,428,000đ
 • Hạn: 420 Ngày
Đăng ký ngayChi tiết

CF90

 • Data: 50GB/ tháng
 • Thoại: Free truy cập ClipTV, mSkill,... + Miễn phí gọi nội nhóm
 • Giá: 90,000đ
 • Hạn: 30 Ngày
Đăng ký ngayChi tiết

3CF90

 • Data: 50GB/ tháng
 • Thoại: Free truy cập ClipTV, mSkill,... + Miễn phí gọi nội nhóm (x3 tháng)
 • Giá: 270,000đ
 • Hạn: 90 Ngày
Đăng ký ngayChi tiết

6CF90

 • Data: 50GB/ tháng
 • Thoại: Free truy cập ClipTV, mSkill,... + Miễn phí gọi nội nhóm (x7 tháng)
 • Giá: 540,000đ
 • Hạn: 210 Ngày
Đăng ký ngayChi tiết

12CF90

 • Data: 50GB/ tháng
 • Thoại: Free truy cập ClipTV, mSkill,... + Miễn phí gọi nội nhóm (x14 tháng)
 • Giá: 1,080,000đ
 • Hạn: 420 Ngày
Đăng ký ngayChi tiết

CF100

 • Data: 5GB/ tháng
 • Thoại: 200 phút gọi nội mạng + 60 phút ngoại mạng + miễn phí gọi nội nhóm + 230 SMS
 • Giá: 100,000đ
 • Hạn: 30 Ngày
Đăng ký ngayChi tiết

3CF100

 • Data: 5GB/ tháng
 • Thoại: 200 phút gọi nội mạng + 60 phút ngoại mạng + miễn phí gọi nội nhóm + 230 SMS (x3 tháng)
 • Giá: 300,000đ
 • Hạn: 90 Ngày
Đăng ký ngayChi tiết

6CF100

 • Data: 5GB/ tháng
 • Thoại: 200 phút gọi nội mạng + 60 phút ngoại mạng + miễn phí gọi nội nhóm + 230 SMS (x6 tháng)
 • Giá: 600,000đ
 • Hạn: 180 Ngày
Đăng ký ngayChi tiết

12CF100

 • Data: 5GB/ tháng
 • Thoại: 200 phút gọi nội mạng + 60 phút ngoại mạng + miễn phí gọi nội nhóm + 230 SMS (x12 tháng)
 • Giá: 1,200,000đ
 • Hạn: 360 Ngày
Đăng ký ngayChi tiết

CF120

 • Data: 80GB/ tháng
 • Thoại: 20 phút thoại nội mạng + 50 phút ngoại mạng + miễn phí gọi nội nhóm
 • Giá: 120,000đ
 • Hạn: 30 Ngày
Đăng ký ngayChi tiết

3CF120

 • Data: 80GB/ tháng
 • Thoại: 20 phút thoại nội mạng + 50 phút ngoại mạng + miễn phí gọi nội nhóm (x3 tháng)
 • Giá: 360,000đ
 • Hạn: 90 Ngày
Đăng ký ngayChi tiết

6CF120

 • Data: 80GB/ tháng
 • Thoại: 20 phút thoại nội mạng + 50 phút ngoại mạng + miễn phí gọi nội nhóm (x7 tháng)
 • Giá: 720,000đ
 • Hạn: 210 Ngày
Đăng ký ngayChi tiết

12CF120

 • Data: 80GB/ tháng
 • Thoại: 20 phút thoại nội mạng + 50 phút ngoại mạng + miễn phí gọi nội nhóm (x14 tháng)
 • Giá: 1,440,000đ
 • Hạn: 420 Ngày
Đăng ký ngayChi tiết

CF150

 • Data: 100GB/ tháng
 • Thoại: 300 phút thoại nội mạng + 50 phút thoại ngoại mạng
 • Giá: 150,000đ
 • Hạn: 30 Ngày
Đăng ký ngayChi tiết

3CF150

 • Data: 100GB/ tháng
 • Thoại: 300 phút thoại nội mạng + 50 phút thoại ngoại mạng (x3 tháng)
 • Giá: 450,000đ
 • Hạn: 90 Ngày
Đăng ký ngayChi tiết

6CF150

 • Data: 100GB/ tháng
 • Thoại: 300 phút thoại nội mạng + 50 phút thoại ngoại mạng (x7 tháng)
 • Giá: 900,000đ
 • Hạn: 210 Ngày
Đăng ký ngayChi tiết

12CF150

 • Data: 100GB/ tháng
 • Thoại: 300 phút thoại nội mạng + 50 phút thoại ngoại mạng (x14 tháng)
 • Giá: 1,800,000đ
 • Hạn: 420 Ngày
Đăng ký ngayChi tiết

CS

 • Data: 1GB/ ngày
 • Thoại: 1000 phút gọi nội mạng + 50 phút gọi ngoại mạng
 • Giá: 90,000đ
 • Hạn: 30 Ngày
Đăng ký ngayChi tiết

3CS

 • Data: 1GB/ ngày
 • Thoại: 1000 phút gọi nội mạng + 50 phút gọi ngoại mạng (x3 tháng)
 • Giá: 270,000đ
 • Hạn: 90 Ngày
Đăng ký ngayChi tiết

6CS

 • Data: 1GB/ ngày
 • Thoại: 1000 phút gọi nội mạng + 50 phút gọi ngoại mạng (x6 tháng)
 • Giá: 540,000đ
 • Hạn: 210 Ngày
Đăng ký ngayChi tiết

12CS

 • Data: 1GB/ ngày
 • Thoại: 1000 phút gọi nội mạng + 50 phút gọi ngoại mạng (x12 tháng)
 • Giá: 1,080,000đ
 • Hạn: 420 Ngày
Đăng ký ngayChi tiết

CS119

 • Data: 3GB/ ngày
 • Thoại: 500 phút gọi nội mạng + 30 phút gọi ngoại mạng
 • Giá: 119,000đ
 • Hạn: 30 Ngày
Đăng ký ngayChi tiết

3CS119

 • Data: 3GB/ ngày
 • Thoại: 500 phút gọi nội mạng + 30 phút gọi ngoại mạng (x3 tháng)
 • Giá: 357,000đ
 • Hạn: 90 Ngày
Đăng ký ngayChi tiết

GÓI CƯỚC DATA DI ĐỘNG mobifone

T59

 • Data: Gói cước không khuyến mãi DATA
 • Thoại: 30 phút ngoại mạng + 1000 phút nội mạng + 30 phút gọi liên mạng
 • Giá: 59,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 Ngày
 • gửi
Đăng ký qua SMS Chi tiết

8E

 • Data: Gói cước không khuyến mãi DATA
 • Thoại: 1500 phút nội mạng + 3000 SMS
 • Giá: 40,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 Ngày
 • gửi
Đăng ký qua SMS Chi tiết

8P

 • Data: Gói cước không khuyến mãi DATA
 • Thoại: 1500 phút nội mạng + 1500 SMS nội mạng
 • Giá: 80,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 Ngày
 • gửi
Đăng ký qua SMS Chi tiết

TQT99

 • Data: Gói cước không khuyến mãi DATA
 • Thoại: 100 phút gọi quốc tế
 • Giá: 99,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 Ngày
 • gửi
Đăng ký qua SMS Chi tiết

TQT199

 • Data: Gói cước không khuyến mãi DATA
 • Thoại: 250 phút gọi quốc tế
 • Giá: 199,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 Ngày
 • gửi
Đăng ký qua SMS Chi tiết

TQT299

 • Data: Gói cước không khuyến mãi DATA
 • Thoại: 380 phút gọi quốc tế
 • Giá: 299,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 Ngày
 • gửi
Đăng ký qua SMS Chi tiết

B2

 • Data: Gói cước không khuyến mãi DATA
 • Thoại: 4 phút gọi đi + 4 phút nhận cuộc gọi + 20 SMS
 • Giá: 300,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 Ngày
 • gửi
Đăng ký qua SMS Chi tiết

B3

 • Data: Gói cước không khuyến mãi DATA
 • Thoại: 8 phút gọi đi + 8 phút nhận cuộc gọi + 20 SMS
 • Giá: 500,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 Ngày
 • gửi
Đăng ký qua SMS Chi tiết

6CS100T

 • Data: Gói cước không khuyến mãi DATA
 • Thoại: 100 phút ngoại mạng + 300 phút nội mạng
 • Giá: 600,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 180 Ngày
 • gửi
Đăng ký qua SMS Chi tiết

TQT49

 • Data: Gói cước không khuyến mãi DATA
 • Thoại: 40 phút gọi quốc tế
 • Giá: 49,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 7 Ngày
 • gửi
Đăng ký qua SMS Chi tiết

R300

 • Data: Gói cước không khuyến mãi DATA
 • Thoại: 5 phút gọi đi + 5 phút nhận cuộc gọi + 15 SMS
 • Giá: 300,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 7 Ngày
 • gửi
Đăng ký qua SMS Chi tiết

R500

 • Data: Gói cước không khuyến mãi DATA
 • Thoại: 10 phút gọi đi + 10 phút nhận cuộc gọi + 30 SMS
 • Giá: 500,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 7 Ngày
 • gửi
Đăng ký qua SMS Chi tiết

R1000

 • Data: Gói cước không khuyến mãi DATA
 • Thoại: 25 phút gọi đi + 25 phút nhận cuộc gọi + 60 SMS
 • Giá: 1,000,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 7 Ngày
 • gửi
Đăng ký qua SMS Chi tiết

CB

 • Data: Gói cước không khuyến mãi DATA
 • Thoại: Dịch vụ chặn cuộc gọi MobiFone
 • Giá: 9,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 Ngày
 • gửi
Đăng ký qua SMS Chi tiết

GÓI CƯỚC NGHE GỌI MOBIFONE

D70

 • Data: 500MB/ ngày
 • Thoại:
 • Giá: 70,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 Ngày
 • gửi
Đăng ký qua SMS Chi tiết

3D70

 • Data: 500MB/ ngày
 • Thoại:
 • Giá: 210,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 90 Ngày
 • gửi
Đăng ký qua SMS Chi tiết

6D70

 • Data: 500MB/ ngày
 • Thoại:
 • Giá: 420,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 210 Ngày
 • gửi
Đăng ký qua SMS Chi tiết

12D70

 • Data: 500MB/ ngày
 • Thoại:
 • Giá: 840,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 420 Ngày
 • gửi
Đăng ký qua SMS Chi tiết

D90

 • Data: 1GB/ ngày
 • Thoại:
 • Giá: 90,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 Ngày
 • gửi
Đăng ký qua SMS Chi tiết

DN90

 • Data: 5GB/ ngày (trong khu vực công ty)
 • Thoại:
 • Giá: 90,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 Ngày
 • gửi
Đăng ký qua SMS Chi tiết

3DN90

 • Data: 5GB/ ngày (trong khu vực công ty)
 • Thoại:
 • Giá: 270,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 90 Ngày
 • gửi
Đăng ký qua SMS Chi tiết

6DN90

 • Data: 5GB/ ngày (trong khu vực công ty)
 • Thoại:
 • Giá: 540,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 210 Ngày
 • gửi
Đăng ký qua SMS Chi tiết

12DN90

 • Data: 5GB/ ngày (trong khu vực công ty)
 • Thoại:
 • Giá: 1,080,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 420 Ngày
 • gửi
Đăng ký qua SMS Chi tiết

DIP50

 • Data: 5GB tốc độ cao
 • Thoại:
 • Giá: 50,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 Ngày
 • gửi
Đăng ký qua SMS Chi tiết

DIP79

 • Data: 8GB/ 30 ngày
 • Thoại:
 • Giá: 79,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 Ngày
 • gửi
Đăng ký qua SMS Chi tiết

3DIP79

 • Data: 8GB/ 30 ngày
 • Thoại:
 • Giá: 237,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 90 Ngày
 • gửi
Đăng ký qua SMS Chi tiết

6DIP79

 • Data: 8GB/ 30 ngày
 • Thoại:
 • Giá: 474,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 180 Ngày
 • gửi
Đăng ký qua SMS Chi tiết

12DIP79

 • Data: 8GB/ 30 ngày
 • Thoại:
 • Giá: 948,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 360 Ngày
 • gửi
Đăng ký qua SMS Chi tiết

HD70

 • Data: 6GB tốc độ cao
 • Thoại:
 • Giá: 70,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 Ngày
 • gửi
Đăng ký qua SMS Chi tiết

HD90

 • Data: 8GB tốc độ cao
 • Thoại:
 • Giá: 90,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 Ngày
 • gửi
Đăng ký qua SMS Chi tiết

6HD90

 • Data: 9GB/ 30 ngày
 • Thoại:
 • Giá: 450,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 180 Ngày
 • gửi
Đăng ký qua SMS Chi tiết

HD120

 • Data: 10GB
 • Thoại:
 • Giá: 120,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 Ngày
 • gửi
Đăng ký qua SMS Chi tiết

6HD120

 • Data: 12GB/ 30 ngày
 • Thoại:
 • Giá: 600,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 180 Ngày
 • gửi
Đăng ký qua SMS Chi tiết

HD200

 • Data: 18GB tốc độ cao
 • Thoại:
 • Giá: 200,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 Ngày
 • gửi
Đăng ký qua SMS Chi tiết

6HD200

 • Data: 22GB/ 30 ngày
 • Thoại:
 • Giá: 1,000,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 180 Ngày
 • gửi
Đăng ký qua SMS Chi tiết

HD300

 • Data: 33GB
 • Thoại:
 • Giá: 300,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 Ngày
 • gửi
Đăng ký qua SMS Chi tiết

HD400

 • Data: 44GB
 • Thoại:
 • Giá: 400,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 Ngày
 • gửi
Đăng ký qua SMS Chi tiết

6HD300

 • Data: 36GB/ 30 ngày
 • Thoại:
 • Giá: 1,500,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 180 Ngày
 • gửi
Đăng ký qua SMS Chi tiết

HD500

 • Data: 55GB
 • Thoại:
 • Giá: 500,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 Ngày
 • gửi
Đăng ký qua SMS Chi tiết

HD99FIM

 • Data: 4GB + Free truy cập FIM+
 • Thoại:
 • Giá: 99,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 Ngày
 • gửi
Đăng ký qua SMS Chi tiết

HD119FIM

 • Data: 6GB + Free truy cập FIM+
 • Thoại:
 • Giá: 119,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 Ngày
 • gửi
Đăng ký qua SMS Chi tiết

HSV25

 • Data: 2GB tốc độ cao
 • Thoại:
 • Giá: 25,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 Ngày
 • gửi
Đăng ký qua SMS Chi tiết

HSV50

 • Data: 5GB tốc độ cao
 • Thoại:
 • Giá: 50,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 Ngày
 • gửi
Đăng ký qua SMS Chi tiết

HDY

 • Data: 3GB tốc độ cao
 • Thoại:
 • Giá: 100,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 Ngày
 • gửi
Đăng ký qua SMS Chi tiết

TIKA

 • Data: 5GB trong vùng + 1GB ngoài vùng
 • Thoại:
 • Giá: 50,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 Ngày
 • gửi
Đăng ký qua SMS Chi tiết

QT50

 • Data: 102GB tốc độ cao trong vùng + 2GB data tốc độ cao ngoài vùng
 • Thoại:
 • Giá: 50,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 Ngày
 • gửi
Đăng ký qua SMS Chi tiết

Y60

 • Data: 2GB/ ngày
 • Thoại:
 • Giá: 60,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 Ngày
 • gửi
Đăng ký qua SMS Chi tiết

3Y60

 • Data: 2GB/ ngày
 • Thoại:
 • Giá: 180,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 90 Ngày
 • gửi
Đăng ký qua SMS Chi tiết

6Y60

 • Data: 2GB/ ngày
 • Thoại:
 • Giá: 360,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 180 Ngày
 • gửi
Đăng ký qua SMS Chi tiết

12Y60

 • Data: 2GB/ ngày
 • Thoại:
 • Giá: 720,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 360 Ngày
 • gửi
Đăng ký qua SMS Chi tiết

FV99

 • Data: 1GB/ ngày + Free truy cập FPT Play, Viber
 • Thoại:
 • Giá: 99,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 Ngày
 • gửi
Đăng ký qua SMS Chi tiết

3FV99

 • Data: 1GB/ ngày + Free truy cập FPT Play, Viber
 • Thoại:
 • Giá: 297,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 90 Ngày
 • gửi
Đăng ký qua SMS Chi tiết

6FV99

 • Data: 1GB/ ngày + Free truy cập FPT Play, Viber
 • Thoại:
 • Giá: 594,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 180 Ngày
 • gửi
Đăng ký qua SMS Chi tiết

9FV99

 • Data: 1GB/ ngày + Free truy cập FPT Play, Viber
 • Thoại:
 • Giá: 891,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 270 Ngày
 • gửi
Đăng ký qua SMS Chi tiết

12FV99

 • Data: 1GB/ ngày + Free truy cập FPT Play, Viber
 • Thoại:
 • Giá: 1,188,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 360 Ngày
 • gửi
Đăng ký qua SMS Chi tiết

Z70

 • Data: 500MB/ ngày
 • Thoại:
 • Giá: 70,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 Ngày
 • gửi
Đăng ký qua SMS Chi tiết

3Z70

 • Data: 500MB/ ngày
 • Thoại:
 • Giá: 210,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 90 Ngày
 • gửi
Đăng ký qua SMS Chi tiết

6Z70

 • Data: 500MB/ ngày
 • Thoại:
 • Giá: 420,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 210 Ngày
 • gửi
Đăng ký qua SMS Chi tiết

12Z70

 • Data: 500MB/ ngày
 • Thoại:
 • Giá: 840,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 420 Ngày
 • gửi
Đăng ký qua SMS Chi tiết

21G

 • Data: 2GB/ ngày
 • Thoại:
 • Giá: 59,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 Ngày
 • gửi
Đăng ký qua SMS Chi tiết

21G3

 • Data: 1.5GB/ ngày
 • Thoại:
 • Giá: 177,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 90 Ngày
 • gửi
Đăng ký qua SMS Chi tiết

21G6

 • Data: 1.5GB/ ngày
 • Thoại:
 • Giá: 354,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 180 Ngày
 • gửi
Đăng ký qua SMS Chi tiết