VD100Y, VD100T, VD100F, VD120M

GÓI CƯỚC VD100Y, VD100T, VD100F, VD120M – VINAPHONE Đối tượng áp dụng –  TB trả trước hòa mạng Mới đăng ký gói cước trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt. –  TB hiện hữu theo danh sách Giá gói/ Ưu đãi/Thời hạn sử dụng 1. Giá gói VD100Y, VD100F: Tên gói Giá gói Ưu đãi Thời hạn sử dụng chu kỳ đầu Thời hạn sử dụng […]

D99V-12 THÁNG

CHI TIẾT GÓI CƯỚC TRẢ TRƯỚC D99V – 12 THÁNG – VINAPHONE Đối tượng –  TB di động trả trước kích hoạt mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt. –  TB hiện hữu tiêu dùng trong 2 tháng T-1 và T-2 với quy định TKC (không bao gồm tiêu dùng DV GTGT) đều […]

D99V-6 THÁNG

CHI TIẾT GÓI CƯỚC TRẢ TRƯỚC D99V – 6 THÁNG – VINAPHONE Đối tượng –  TB di động trả trước kích hoạt mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt. –  TB hiện hữu tiêu dùng trong 2 tháng T-1 và T-2 với quy định TKC (không bao gồm tiêu dùng DV GTGT) đều […]

D99V-3 THÁNG

CHI TIẾT GÓI CƯỚC TRẢ TRƯỚC D99V – 3 THÁNG – VINAPHONE Đối tượng –  TB di động trả trước kích hoạt mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt. –  TB hiện hữu tiêu dùng trong 2 tháng T-1 và T-2 với quy định TKC (không bao gồm tiêu dùng DV GTGT) đều […]

D99V

CHI TIẾT GÓI CƯỚC TRẢ TRƯỚC D99V – VINAPHONE Đối tượng –  TB di động trả trước kích hoạt mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt. –  TB hiện hữu tiêu dùng trong 2 tháng T-1 và T-2 với quy định TKC (không bao gồm tiêu dùng DV GTGT) đều ≤ 99.000.   […]

D159V-3 Tháng

CHI TIẾT GÓI CƯỚC TRẢ TRƯỚC D159V – 3 THÁNG – VINAPHONE Đối tượng –  TB di động trả trước kích hoạt mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt. –  TB hiện hữu tiêu dùng trong 2 tháng T-1 và T-2 với quy định TKC (không bao gồm tiêu dùng DV GTGT) đều […]

VD150-12 THÁNG

CHI TIẾT GÓI CƯỚC VD150 – 3 THÁNG – VINAPHONE Đối tượng TB phát triển mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt (bao gồm cả TB chuyển mạng giữ số chuyến đến). TB hiện hữu: Được đăng ký gói theo mức tiêu dùng TKC (Thoại, SMS, Data)  trong 2 tháng T-1 và […]

VD150-6 THÁNG

CHI TIẾT GÓI CƯỚC VD150 – 6 THÁNG – VINAPHONE Đối tượng TB phát triển mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt (bao gồm cả TB chuyển mạng giữ số chuyến đến). TB hiện hữu: Được đăng ký gói theo mức tiêu dùng TKC (Thoại, SMS, Data)  trong 2 tháng T-1 và […]

VD150-3 THÁNG

CHI TIẾT GÓI CƯỚC VD150 – 3 THÁNG – VINAPHONE Đối tượng TB phát triển mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt (bao gồm cả TB chuyển mạng giữ số chuyến đến). TB hiện hữu: Được đăng ký gói theo mức tiêu dùng TKC (Thoại, SMS, Data)  trong 2 tháng T-1 và […]

VD150

CHI TIẾT GÓI CƯỚC VD150 – VINAPHONE Đối tượng TB phát triển mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt (bao gồm cả TB chuyển mạng giữ số chuyến đến). TB hiện hữu: Được đăng ký gói theo mức tiêu dùng TKC (Thoại, SMS, Data)  trong 2 tháng T-1 và T-2 đều thỏa […]