GÓI CƯỚC COMBO DI ĐỘNG VINAPHONE

VD149

 • Data: 6GB/ngày (180GB/tháng)
 • Thoại: 1500p nội mạng + 200p ngoại mạng + 200 SMS nội mạng
 • Giá: 149,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • VD149 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

VD149 - 3 Tháng

 • Data: 6GB/ngày (180GB/tháng)
 • Thoại: 1500p nội mạng + 200p ngoại mạng + 200 SMS nội mạng ( x3 tháng)
 • Giá: 372,500đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 90 ngày
 • 3VD149 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

VD149 - 6 Tháng

 • Data: 6GB/ngày (180GB/tháng)
 • Thoại: 1500p nội mạng + 200p ngoại mạng + 200 SMS nội mạng ( x6 tháng)
 • Giá: 745,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 180 ngày
 • 6VD149 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

VD149 - 12 Tháng

 • Data: 6GB/ngày (180GB/tháng)
 • Thoại: 1500p nội mạng + 200p ngoại mạng + 200 SMS nội mạng ( x12 tháng)
 • Giá: 1,490,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 360 ngày
 • 12VD149 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

DIGI249

 • Data: 4GB/ ngày (120GB/ tháng)
 • Thoại: 1500p nội mạng + 100p ngoại mạng + 100 SMS nội mạng
 • Giá: 249,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • DIGI249 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

DIGI249 - 3 Tháng

 • Data: 4GB/ ngày (120GB/ tháng)
 • Thoại: 1500p nội mạng + 100p ngoại mạng + 100 SMS nội mạng ( x3 tháng)
 • Giá: 747,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 90 ngày
 • 3DIGI249 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

DIGI249 - 6 Tháng

 • Data: 4GB/ ngày (120GB/ tháng)
 • Thoại: 1500p nội mạng + 100p ngoại mạng + 100 SMS nội mạng ( x6 tháng)
 • Giá: 1,245,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 180 ngày
 • 6DIGI249 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

DIGI249 - 12 Tháng

 • Data: 4GB/ ngày (120GB/ tháng)
 • Thoại: 1500p nội mạng + 100p ngoại mạng + 100 SMS nội mạng ( x12 tháng)
 • Giá: 2,490,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 360 ngày
 • 12DIGI249 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

VD129 - 6 Tháng

 • Data: 3GB/ ngày (90GB/ tháng)
 • Thoại: 1500p nội mạng + 100p ngoại mạng + 100 SMS nội mạng ( x6 tháng)
 • Giá: 645,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 180 ngày
 • 6VD129 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

VD129 - 12 Tháng

 • Data: 3GB/ ngày (90GB/ tháng)
 • Thoại: 1500p nội mạng + 100p ngoại mạng + 100 SMS nội mạng ( x12 tháng)
 • Giá: 1,290,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 360 ngày
 • 12VD129 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

GV89

 • Data: 4GB/ ngày
 • Thoại: 1500p nội mạng + 50p ngoại mạng
 • Giá: 89,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • GV89 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

GV89 - 6 Tháng

 • Data: 4GB/ ngày (120GB/ tháng)
 • Thoại: 1500p nội mạng + 50p ngoại mạng ( x3 tháng)
 • Giá: 445,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 180 ngày
 • 6GV89 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

GV89 - 3 Tháng

 • Data: 4GB/ ngày (120GB/ tháng)
 • Thoại: 1500p nội mạng + 50p ngoại mạng ( x6 tháng)
 • Giá: 267,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 90 ngày
 • 3GV89 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

GV89 - 12 Tháng

 • Data: 4GB/ ngày (120GB/ tháng)
 • Thoại: 1500p nội mạng + 50p ngoại mạng ( x12 tháng)
 • Giá: 890,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 360 ngày
 • 12GV89 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

FHAPPY

 • Data: 2GB/ ngày
 • Thoại: 1000p nội mạng
 • Giá: 49,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • FHAPPY DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

FHAPPY - 6 Tháng

 • Data: 2GB/ ngày (60GB/ tháng)
 • Thoại: 1000p nội mạng (x6 tháng)
 • Giá: 245,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 180 ngày
 • 6FHAPPY DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

FHAPPY - 12 Tháng

 • Data: 2GB/ ngày (60GB/ tháng)
 • Thoại: 1000p nội mạn (x12 tháng)
 • Giá: 490,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 360 ngày
 • 12FHAPPY DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

FCLUB

 • Data: 3GB/ ngày
 • Thoại: 1500p nội mạng + 60p ngoại mạng
 • Giá: 79,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • FCLUB DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

DIGI129

 • Data: 2GB/ ngày (60GB/ tháng)
 • Thoại: 1000p nội mạng + 50p ngoại mạng
 • Giá: 129,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • DIGI129 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

DIGI129 - 3 Tháng

 • Data: 2GB/ ngày (60GB/ tháng)
 • Thoại: 1000p nội mạng + 50p ngoại mạng (x3 tháng)
 • Giá: 387,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 90 ngày
 • 3DIGI129 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

DIGI129 - 6 Tháng

 • Data: 2GB/ ngày (60GB/ tháng)
 • Thoại: 1000p nội mạng + 50p ngoại mạng (x6 tháng)
 • Giá: 645,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 180 ngày
 • 6DIGI129 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

DIGI129- 12 Tháng

 • Data: 2GB/ ngày (60GB/ tháng)
 • Thoại: 1000p nội mạng + 50p ngoại mạng (x12 tháng)
 • Giá: 1,290,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 360 ngày
 • 12DIGI129 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

D60G

 • Data: 120GB (4GB/ ngày)
 • Thoại: 1500p nội mạng + 50p ngoại mạng
 • Giá: 120,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • D60G DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

D60G - 3 Tháng

 • Data: 120GB (4GB/ ngày)
 • Thoại: 1500p nội mạng + 50p ngoại mạng (x3 tháng)
 • Giá: 300,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 90 ngày
 • 3D60G DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

D60G - 6 Tháng

 • Data: 120GB (4GB/ ngày)
 • Thoại: 1500p nội mạng + 50p ngoại mạng (x6 tháng)
 • Giá: 600,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 180 ngày
 • 6D60G DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

D60G - 12 Tháng

 • Data: 120GB (4GB/ ngày)
 • Thoại: 1500p nội mạng + 50p ngoại mạng (x12 tháng)
 • Giá: 1,200,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 360 ngày
 • 12D60G DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

D129V

 • Data: 2GB/ ngày
 • Thoại: 1500p nội mạng + 50p ngoại mạng
 • Giá: 129,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • D129V DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

D129V - 3 Tháng

 • Data: 2GB/ ngày (60GB/ tháng)
 • Thoại: 1500p nội mạng + 50p ngoại mạng (x3 tháng)
 • Giá: 387,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 90 ngày
 • 3D129V DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

D129V - 6 Tháng

 • Data: 2GB/ ngày (60GB/ tháng)
 • Thoại: 1500p nội mạng + 50p ngoại mạng (x6 tháng)
 • Giá: 774,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 180 ngày
 • 6D129V DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

D129V - 12 Tháng

 • Data: 2GB/ ngày (60GB/ tháng)
 • Thoại: 1500p nội mạng + 50p ngoại mạng (x12 tháng)
 • Giá: 1,548,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 360 ngày
 • 12D129V DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

D159V

 • Data: 4GB/ ngày
 • Thoại: 1500p nội mạng + 200p ngoại mạng + 200 SMS nội mạng
 • Giá: 159,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • D159V DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

D159V - 3 Tháng

 • Data: 4GB/ ngày (120GB/ tháng)
 • Thoại: 1500p nội mạng + 200p ngoại mạng + 200 SMS nội mạng (x3 tháng)
 • Giá: 477,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 90 ngày
 • 3D159V DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

D159V - 6 Tháng

 • Data: 4GB/ ngày (120GB/ tháng)
 • Thoại: 1500p nội mạng + 200p ngoại mạng + 200 SMS nội mạng (x6 tháng)
 • Giá: 954,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 180 ngày
 • 6D159V DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

D159V - 12 Tháng

 • Data: 4GB/ ngày (120GB/ tháng)
 • Thoại: 1500p nội mạng + 200p ngoại mạng + 200 SMS nội mạng (x12 tháng)
 • Giá: 1,908,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 360 ngày
 • 12D159V DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

VD69 - 6 Tháng

 • Data: 4.8GB/ tháng
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng Vinaphone dưới 10p + 30p ngoại mạng (x6 tháng)
 • Giá: 245,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 180 ngày
 • 6VD69 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

VD69 - 12 Tháng

 • Data: 4.8GB/ tháng
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng Vinaphone dưới 10p + 30p ngoại mạng (x12 tháng)
 • Giá: 690,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 360 ngày
 • 12VD69 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

VD89

 • Data: 2GB/ ngày
 • Thoại: 1500p nội mạng + 50p ngoại mạng
 • Giá: 89,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • VD89 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

VD89 - 3 Tháng

 • Data: 2GB/ ngày (60GB/ tháng)
 • Thoại: 1500p nội mạng + 50p ngoại mạng (x3 tháng)
 • Giá: 222,500đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 90 ngày
 • 3VD89 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

VD89 - 6 Tháng

 • Data: 2GB/ ngày (60GB/ tháng)
 • Thoại: 1500p nội mạng + 50p ngoại mạng (x6 tháng)
 • Giá: 445,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 180 ngày
 • 6VD89 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

VD89 - 12 Tháng

 • Data: 2GB/ ngày (60GB/ tháng)
 • Thoại: 1500p nội mạng + 50p ngoại mạng (x12 tháng)
 • Giá: 890,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 360 ngày
 • 12VD89 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

D30P

 • Data: 1GB/ ngày (30GB/ tháng)
 • Thoại: 1500p nội mạng + 30p ngoại mạng
 • Giá: 90,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • D30P DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

D30P - 3 Tháng

 • Data: 1GB/ ngày (30GB/ tháng)
 • Thoại: 1500p nội mạng + 30p ngoại mạng (x3 tháng)
 • Giá: 270,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 90 ngày
 • 3D30P DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

D30P - 6 Tháng

 • Data: 1GB/ ngày (30GB/ tháng)
 • Thoại: 1500p nội mạng + 30p ngoại mạng (x6 tháng)
 • Giá: 450,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 180 ngày
 • 6D30P DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

D30P - 12 Tháng

 • Data: 1GB/ ngày (30GB/ tháng)
 • Thoại: 1500p nội mạng + 30p ngoại mạng (x12 tháng)
 • Giá: 900,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 360 ngày
 • 12D30P DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

D89F

 • Data: 3GB/ ngày (90GB/ tháng)
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng dưới 20p (tối đa 1.500p) + 59p ngoại mạng
 • Giá: 89,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • D89F DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

D89F - 3 Tháng

 • Data: 3GB/ ngày (90GB/ tháng)
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng dưới 20p (tối đa 1.500p) + 59p ngoại mạng (x3 tháng)
 • Giá: 267,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 90 ngày
 • 3D89F DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

D89F - 6 Tháng

 • Data: 3GB/ ngày (90GB/ tháng)
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng dưới 20p (tối đa 1.500p) + 59p ngoại mạng (x6 tháng)
 • Giá: 534,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 180 ngày
 • 6D89F DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

D89F - 12 Tháng

 • Data: 3GB/ ngày (90GB/ tháng)
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng dưới 20p (tối đa 1.500p) + 59p ngoại mạng (x12 tháng)
 • Giá: 1,068,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 360 ngày
 • 12D89F DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

GÓI CƯỚC DATA VINAPHONE

BIG70

 • Data: 500MB/ ngày (15GB/ tháng)
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 70,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • BIG70 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

BIG70 - 3 Tháng

 • Data: 500MB/ ngày (15GB/ tháng)
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 210,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 3 tháng
 • 3BIG70 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

BIG70 - 6 Tháng

 • Data: 500MB/ ngày (15GB/ tháng)
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 350,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 6 tháng
 • 6BIG70 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

BIG70 - 12 Tháng

 • Data: 500MB/ ngày (15GB/ tháng)
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 700,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 12 tháng
 • 12BIG70 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

BIG90

 • Data: 30GB/ tháng (1GB/ ngày)
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 90,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • BIG90 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

BIG90 - 3 Tháng

 • Data: 30GB/ tháng (1GB/ ngày)
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 270,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 3 tháng
 • 3BIG90 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

BIG90 - 6 Tháng

 • Data: 30GB/ tháng (1GB/ ngày)
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 450,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 6 tháng
 • 6BIG90 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

BIG90 - 12 Tháng

 • Data: 30GB/ tháng (1GB/ ngày)
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 900,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 12 tháng
 • 12BIG90 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

BIG120

 • Data: 60GB/ tháng (2GB/ ngày)
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 120,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • BIG120 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

BIG120 - 6 Tháng

 • Data: 60GB/ tháng (2GB/ ngày)
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 600,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 6 tháng
 • 6BIG120 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

BIG120 - 12 Tháng

 • Data: 60GB/ tháng (2GB/ ngày)
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 1,200,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 12 tháng
 • 12BIG120 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

BIG200

 • Data: 120GB/ tháng (4GB/ ngày)
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 200,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • BIG200 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

BIG200 - 3 Tháng

 • Data: 120GB/ tháng (4GB/ ngày)
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 600,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 3 tháng
 • 3BIG200 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

BIG200 - 6 Tháng

 • Data: 120GB/ tháng (4GB/ ngày)
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 1,000,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 6 tháng
 • 6BIG200 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

BIG200 - 12 Tháng

 • Data: 120GB/ tháng (4GB/ ngày)
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 2,000,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 12 tháng
 • 12BIG200 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

BIG50

 • Data: 1.2GB data tốc độ cao
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 50,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • BIG50 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

6BIG50Y

 • Data: 5GB/ ngày (x6 tháng)
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 300,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 6 tháng
 • 6BIG50Y DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

12BIG50Y

 • Data: 5GB/ ngày (x12 tháng)
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 600,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 12 tháng
 • 12BIG50Y DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

D15G

 • Data: 15GB (500MB/ ngày)
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 70,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • D15G DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

D15G - 3 Tháng

 • Data: 15GB/ tháng (500MB/ ngày)
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 180,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 3 tháng
 • 3D15G DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

D15G - 6 Tháng

 • Data: 15GB/ tháng (500MB/ ngày)
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 350,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 6 tháng
 • 6D15G DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

D15G - 12 Tháng

 • Data: 15GB/ tháng (500MB/ ngày)
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 700,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 12 tháng
 • 12D15G DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

D30G

 • Data: 1GB/ ngày (30GB/ tháng)
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 90,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • D30G DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

D30G - 3 Tháng

 • Data: 1GB/ ngày (30GB/ tháng)
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 230,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 3 tháng
 • 3D30G DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

D30G - 6 Tháng

 • Data: 1GB/ ngày (30GB/ tháng)
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 450,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 5 tháng
 • 6D30G DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

D30G - 12 Tháng

 • Data: 1GB/ ngày (30GB/ tháng)
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 900,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 12 tháng
 • 12D30G DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

D50

 • Data: 3GB
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 50,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • D50 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

D500

 • Data: 5GB/ tháng, liên tiếp trong 12 tháng
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 500,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 12 tháng
 • D500 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

DT30

 • Data: 7GB
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 30,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 7 ngày
 • DT30 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

BIG25

 • Data: 500MB
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 25,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • BIG25 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

BIG129V

 • Data: 2GB/ ngày (60GB/ tháng)
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 129,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • BIG129V DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

BIG129V - 3 Tháng

 • Data: 2GB/ ngày (60GB/ tháng)
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 387,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 3 tháng
 • 3BIG129V DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

BIG129V - 6 Tháng

 • Data: 2GB/ ngày (60GB/ tháng)
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 645,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 6 tháng
 • 6BIG129V DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

BIG129V - 12 Tháng

 • Data: 2GB/ ngày (60GB/ tháng)
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 1,290,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 12 tháng
 • 12BIG129V DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

MAX

 • Data: 9GB/ tháng
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 70,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • MAX DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

MAX - 3 Tháng

 • Data: 9GB/ tháng
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 210,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 3 tháng
 • 3MAX DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

MAX - 6 Tháng

 • Data: 9GB/ tháng
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 350,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 6 tháng
 • 6MAX DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

MAX - 12 Tháng

 • Data: 9GB/ tháng
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 700,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 12 tháng
 • 12MAX DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

MAX100

 • Data: 30GB/ tháng
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 100,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • MAX100 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

MAX100 - 3 Tháng

 • Data: 30GB/ tháng (x3 tháng)
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 300,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 3 tháng
 • 3MAX100 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

MAX100 - 6 Tháng

 • Data: 30GB/ tháng (x6 tháng)
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 500,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 6 tháng
 • 6MAX100 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

MAX100 - 12 Tháng

 • Data: 30GB/ tháng (x12 tháng)
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 1,000,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 12 tháng
 • 12MAX100 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

MAX109V

 • Data: 30GB/ tháng
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 109,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • MAX109V DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

MAX109V - 3 Tháng

 • Data: 30GB/ tháng (x3 tháng)
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 327,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 3 tháng
 • 3MAX109V DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

MAX109V - 6 Tháng

 • Data: 30GB/ tháng (x6 tháng)
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 545,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 6 tháng
 • 6MAX109V DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

MAX109V - 12 Tháng

 • Data: 30GB/ tháng (x12 tháng)
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 1,090,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 12 tháng
 • 12MAX109V DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

MAX70

 • Data: 3.8GB/ tháng
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 70,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • MAX70 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

MAX79V

 • Data: 9GB/ tháng
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 79,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • MAX79V DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

GÓI CƯỚC Thoại DI ĐỘNG VINAPHONE

C69

 • Data: Gói cước không khuyến mãi DATA
 • Thoại: 1500p nội mạng + 30p ngoại mạng + 30 SMS/ 1 tháng
 • Giá: 69,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • C69 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

C69 - 3 Tháng

 • Data: Gói cước không khuyến mãi DATA
 • Thoại: 1500p nội mạng + 30p ngoại mạng + 30 SMS (x3 tháng)
 • Giá: 172,500đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 3 tháng
 • 3C69 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

C69 - 6 Tháng

 • Data: Gói cước không khuyến mãi DATA
 • Thoại: 1500p nội mạng + 30p ngoại mạng + 30 SMS (x6 tháng)
 • Giá: 345,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 6 tháng
 • 6C69 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

C69 - 12 Tháng

 • Data: Gói cước không khuyến mãi DATA
 • Thoại: 1500p nội mạng + 30p ngoại mạng + 30 SMS (x12 tháng)
 • Giá: 690,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 12 tháng
 • 12C69 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

C89

 • Data: Gói cước không khuyến mãi DATA
 • Thoại: 1500p nội mạng + 60p ngoại mạng + 60 SMS/ 1 tháng
 • Giá: 89,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • C89 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

C89 - 3 Tháng

 • Data: Gói cước không khuyến mãi DATA
 • Thoại: 1500p nội mạng + 60p ngoại mạng + 60 SMS (x3 tháng)
 • Giá: 222,500đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 3 tháng
 • 3C89 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

C89 - 6 Tháng

 • Data: Gói cước không khuyến mãi DATA
 • Thoại: 1500p nội mạng + 60p ngoại mạng + 60 SMS (x6 tháng)
 • Giá: 445,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 6 tháng
 • 6C89 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

C89 - 12 Tháng

 • Data: Gói cước không khuyến mãi DATA
 • Thoại: 1500p nội mạng + 60p ngoại mạng + 60 SMS (x12 tháng)
 • Giá: 890,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 12 tháng
 • 12C89 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

ALO35

 • Data: Gói cước không khuyến mãi DATA
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng dưới 10p + 10p ngoại mạng
 • Giá: 35,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • ALO35 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V199

 • Data: Gói cước không khuyến mãi DATA
 • Thoại: 2500p nội mạng + 350p ngoại mạng
 • Giá: 199,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • V199 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V149

 • Data: Gói cước không khuyến mãi DATA
 • Thoại: 2000p nội mạng + 250p ngoại mạng
 • Giá: 149,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • V149 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V100

 • Data: Gói cước không khuyến mãi DATA
 • Thoại: 160p thoại
 • Giá: 100,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • V100 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V50

 • Data: Gói cước không khuyến mãi DATA
 • Thoại: 80p thoại
 • Giá: 50,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • V50 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V40K

 • Data: Gói cước không khuyến mãi DATA
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng dưới 10p + 15p ngoại mạng
 • Giá: 40,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • V40K DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V99

 • Data: Gói cước không khuyến mãi DATA
 • Thoại: 1500p nội mạng + 150p ngoại mạng
 • Giá: 99,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • Liên hệ tổng đài gửi 0888623999
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V49

 • Data: Gói cước không khuyến mãi DATA
 • Thoại: 1000p nội mạng + 70p ngoại mạng
 • Giá: 49,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • V49 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

GO69

 • Data: Gói cước không khuyến mãi DATA
 • Thoại: 1500p nội mạng + 100p ngoại mạng
 • Giá: 69,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • GO69 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

GO69 - 3 Tháng

 • Data: Gói cước không khuyến mãi DATA
 • Thoại: 1500p nội mạng + 100p ngoại mạng (x3 tháng)
 • Giá: 207,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 3 tháng
 • 3GO69 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

GO69 - 6 Tháng

 • Data: Gói cước không khuyến mãi DATA
 • Thoại: 1500p nội mạng + 100p ngoại mạng (x6 tháng)
 • Giá: 345,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 6 tháng
 • 6GO69 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

GO69 - 12 Tháng

 • Data: Gói cước không khuyến mãi DATA
 • Thoại: 1500p nội mạng + 100p ngoại mạng (x12 tháng)
 • Giá: 690,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 12 tháng
 • 12GO69 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

Tin tứcXem thêm

Khuyến mãiXem thêm