GÓI CƯỚC COMBO DI ĐỘNG VIETTEL

V200C

 • Data: 120GB/ tháng (4GB/ ngày)
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút (tối đa 1000ph), 100 phút ngoại mạng
 • Giá: 200,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • V200C 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V200C - 6 Tháng

 • Data: 120GB/ tháng (4GB/ ngày)
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút (tối đa 1000ph), 100 phút ngoại mạng (x6 tháng)
 • Giá: 1,200,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 6 tháng
 • 6V200C 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V200C - 12 Tháng

 • Data: 120GB/ tháng (4GB/ ngày)
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút (tối đa 1000ph), 100 phút ngoại mạng (x12 tháng)
 • Giá: 2,400,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 12 tháng
 • 12V200C 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

ST200

 • Data: 60GB (2GB/ ngày)
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút, 200 phút ngoại mạng
 • Giá: 200,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • ST200 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V120C

 • Data: 60GB (2GB/ ngày)
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút (tối đa 1000ph), 50 phút ngoại mạng
 • Giá: 120,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • V120C 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

6V120C

 • Data: 60GB (2GB/ ngày)
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút (tối đa 1000ph), 50 phút ngoại mạng (x6 tháng)
 • Giá: 720,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 6 tháng
 • 6V120C 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

12V120C

 • Data: 60GB (2GB/ ngày)
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút (tối đa 1000ph), 50 phút ngoại mạng (x12 tháng)
 • Giá: 1,440,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 12 tháng
 • 12V120C 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

180N

 • Data: 5GB/ ngày
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút + 150 phút ngoại mạng (x6 tháng)
 • Giá: 1,800,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 6 tháng
 • 180N 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

360N

 • Data: 5GB/ ngày
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút + 150 phút ngoại mạng (x12 tháng)
 • Giá: 3,600,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 12 tháng
 • 360N 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V120

 • Data: 60GB (2GB/ ngày)
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút, 50 phút ngoại mạng
 • Giá: 120,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • V120 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V120N

 • Data: 120GB (4GB/ ngày)
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút, 50 phút ngoại mạng
 • Giá: 120,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • V120N 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

F120

 • Data: 7GB / tháng
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút, 40 phút ngoại mạng
 • Giá: 120,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • F120 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

F120U

 • Data: 7GB / tháng
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút, 40 phút ngoại mạng
 • Giá: 120,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • F120U 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

F140

 • Data: 8GB / tháng
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút, 60 phút ngoại mạng
 • Giá: 140,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • F140 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V150

 • Data: 120GB (4GB/ ngày)
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút, 50 phút ngoại mạng
 • Giá: 150,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • V150 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V150K

 • Data: 2.5GB / tháng
 • Thoại: 500 phút nội mạng
 • Giá: 150,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • V150K 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V150C

 • Data: 90GB (3GB/ ngày)
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút (tối đa 1000 phút), 50 phút ngoại mạng
 • Giá: 150,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • V150C 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V150C - 6 Tháng

 • Data: 90GB (3GB/ ngày)
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút (tối đa 1000 phút), 50 phút ngoại mạng (x6 tháng)
 • Giá: 900,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 6 tháng
 • 6V150C 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V150C - 12 Tháng

 • Data: 90GB (3GB/ ngày)
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút (tối đa 1000 phút), 50 phút ngoại mạng (x12 tháng)
 • Giá: 1,800,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 12 tháng
 • 12V150C 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V150N

 • Data: 180GB (6GB/ ngày)
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút, 100 phút ngoại mạng
 • Giá: 150,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • V150N 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V200K

 • Data: 3.5GB / tháng
 • Thoại: 1000 phút nội mạng
 • Giá: 200,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • V200K 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V300S

 • Data: 6GB / tháng
 • Thoại: 350 phút gọi nội và ngoại mạng
 • Giá: 300,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • V300S 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V50K

 • Data: 7GB / tháng
 • Thoại: Miễn phí cuộc gọi dưới 20 phút
 • Giá: 50,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 7 ngày
 • V50K 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V50C

 • Data: 3GB / tháng
 • Thoại: Miễn phí cuộc gọi dưới 10 phút (tổng 1000 phút)
 • Giá: 50,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • V50C 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V50C - 6 Tháng

 • Data: 3GB / tháng
 • Thoại: Miễn phí cuộc gọi dưới 10 phút (tổng 1000 phút) (x6 tháng)
 • Giá: 300,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 6 tháng
 • 6V50C 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V50C - 12 Tháng

 • Data: 3GB / tháng
 • Thoại: Miễn phí cuộc gọi dưới 10 phút (tổng 1000 phút) (x12 tháng)
 • Giá: 600,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 12 tháng
 • 12V50C 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

F70

 • Data: 3GB / tháng
 • Thoại: Miễn phí cuộc gọi dưới 10 phút, 20 phút ngoại mạng
 • Giá: 70,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • F70 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V70C

 • Data: 500MB/ ngày (15GB/ 30 ngày)
 • Thoại: Miễn phí cuộc gọi dưới 10 phút (tổng 1000 phút)
 • Giá: 70,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • V70C 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V70C - 6 Tháng

 • Data: 500MB/ ngày (15GB/ 30 ngày)
 • Thoại: Miễn phí cuộc gọi dưới 10 phút (tổng 1000 phút) (x6 tháng)
 • Giá: 420,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 6 tháng
 • 6V70C 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V70C - 12 Tháng

 • Data: 500MB/ ngày (15GB/ 30 ngày)
 • Thoại: Miễn phí cuộc gọi dưới 10 phút (tổng 1000 phút) (x12 tháng)
 • Giá: 840,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 12 tháng
 • 12V70C 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V70K

 • Data: 400MB / tháng
 • Thoại: 250 phút nội mạng
 • Giá: 70,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • V70K 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

F90

 • Data: 5GB / tháng
 • Thoại: Miễn phí cuộc gọi dưới 10 phút, 15 phút ngoại mạng
 • Giá: 90,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • F90 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

F90U

 • Data: 5GB / tháng
 • Thoại: Miễn phí cuộc gọi dưới 10 phút, 20 phút ngoại mạng, 250SMS
 • Giá: 90,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • F90U 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V90

 • Data: 60GB (2GB/ ngày)
 • Thoại: Miễn phí cuộc gọi dưới 20 phút, 30 phút ngoại mạng
 • Giá: 90,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • V90 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V90C

 • Data: 30GB (1GB/ ngày)
 • Thoại: Miễn phí cuộc gọi dưới 20 phút (tối đa1000p), 20 phút ngoại mạng
 • Giá: 90,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • V90C 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V90C - 6 Tháng

 • Data: 30GB (1GB/ ngày)
 • Thoại: Miễn phí cuộc gọi dưới 20 phút (tối đa1000p), 20 phút ngoại mạng (x6 tháng)
 • Giá: 540,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 6 tháng
 • 6V90C 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V90C - 12 Tháng

 • Data: 30GB (1GB/ ngày)
 • Thoại: Miễn phí cuộc gọi dưới 20 phút (tối đa1000p), 20 phút ngoại mạng (x12 tháng)
 • Giá: 1,080,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 12 tháng
 • 12V90C 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V90K

 • Data: 1GB / tháng
 • Thoại: 300 phút nội mạng
 • Giá: 90,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • V90K 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

B100K

 • Data: 600MB
 • Thoại: 500 phút nội mạng
 • Giá: 100,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • B100K 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V30X

 • Data: 3,5GB
 • Thoại: Miễn phí cuộc gọi dưới 10 phút
 • Giá: 30,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 7 ngày
 • V30X 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

F90

 • Data: 5GB Data
 • Thoại: Miễn phí cuộc gọi dưới 10 phút, 15 phút ngoại mạng, 250SMS
 • Giá: 90,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • F90 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

GÓI CƯỚC DATA DI ĐỘNG VIETTEL

ECOD10

 • Data: 500MB data tốc độ cao
 • Thoại: Gói cước không có khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 10,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • ECOD10 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

ECOD20

 • Data: 1.5GB data tốc độ cao
 • Thoại: Gói cước không có khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 20,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • ECOD2 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

ECOD50

 • Data: 3GB data tốc độ cao
 • Thoại: Gói cước không có khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 50,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • ECOD50 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

ST5N

 • Data: 45GB data tốc độ cao
 • Thoại: Gói cước không có khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 50,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • ST5N 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

ST70

 • Data: 30GB data tốc độ cao
 • Thoại: Gói cước không có khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 70,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • ST70 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

ST70K

 • Data: 15GB data tốc độ cao
 • Thoại: Gói cước không có khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 70,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • ST70K 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

ST70N

 • Data: 90GB data tốc độ cao
 • Thoại: Gói cước không có khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 70,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • ST70N 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

ST90

 • Data: 30GB data tốc độ cao
 • Thoại: Gói cước không có khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 90,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • ST90 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

ST120

 • Data: 28GB data tốc độ cao
 • Thoại: Gói cước không có khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 120,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • ST120 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

ST120k

 • Data: 60GB data tốc độ cao
 • Thoại: Gói cước không có khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 120,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • ST120K 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

ST150K

 • Data: 90GB data tốc độ cao
 • Thoại: Gói cước không có khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 150,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • ST150K 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

ST150N

 • Data: 45GB DATA tốc độ cao
 • Thoại: Gói cước không có khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 150,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • ST150N 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

MIMAX70

 • Data: 30GB data tốc độ cao
 • Thoại: Gói cước không có khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 70,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • MIMAX70 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

MIMAXSV

 • Data: 5GB data tốc độ cao
 • Thoại: Gói cước không có khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 50,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • MIMAXSV 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

MIMAX90

 • Data: 5GB tốc độ cao (Hết 5GB truy cập không giới hạn)
 • Thoại: Gói cước không có khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 90,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • MIMAX90 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

MIMAX125

 • Data: 8GB DATA tốc độ cao
 • Thoại: Gói cước không có khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 125,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • MIMAX125 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

MIMAX200

 • Data: 15GB DATA tốc độ cao
 • Thoại: Gói cước không có khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 200,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • MIMAX200 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

UMAX300

 • Data: Sử dụng DATA không giới hạn
 • Thoại: Gói cước không có khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 300,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • UMAX300 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

DC10

 • Data: 50MB data tốc độ cao
 • Thoại: Gói cước không có khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 10,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • DC10 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

DC50

 • Data: 450MB data tốc độ cao
 • Thoại: Gói cước không có khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 50,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • DC50 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

DC70

 • Data: 600MB data tốc độ cao
 • Thoại: Gói cước không có khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 70,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • DC70 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

MIMAX450

 • Data: 30GB data tốc độ cao
 • Thoại: Gói cước không có khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 450,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 180 ngày
 • MIMAX450 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

ST15K

 • Data: 3GB tốc độ cao
 • Thoại: Gói cước không có khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 15,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 3 ngày
 • ST15K 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

ST30K

 • Data: 7GB tốc độ cao
 • Thoại: Gói cước không có khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 30,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 7 ngày
 • ST30K 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

D500

 • Data: 60GB/ năm
 • Thoại: Gói cước không có khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 350,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 12 tháng
 • D500 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

MT7

 • Data: 1.2GB tốc độ cao
 • Thoại: Gói cước không có khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 7,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 7 ngày
 • MT7 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

UMAX50N

 • Data: 5GB data tốc độ cao
 • Thoại: Gói cước không có khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 50,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • Ngừng đăng ký, tham khảo gói cước khác gửi
Đăng ký qua SMS Chi tiết

GÓI CƯỚC NGHE GỌI VIETTEL

DK30

 • Data: Gói cước không có khuyến mãi DATA
 • Thoại: 300 phút nội mạng
 • Giá: 30,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • DK30 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

DK50

 • Data: Gói cước không có khuyến mãi DATA
 • Thoại: 500 phút nội mạng
 • Giá: 50,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • DK5 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V20S

 • Data: Gói cước không có khuyến mãi DATA
 • Thoại: 200 phút nội mạng
 • Giá: 20,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • V20S 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V50

 • Data: Gói cước không có khuyến mãi DATA
 • Thoại: 170 phút nội mạng
 • Giá: 50,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • V50 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V70

 • Data: Gói cước không có khuyến mãi DATA
 • Thoại: 250 phút nội mạng
 • Giá: 70,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • V70 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

MP30

 • Data: Gói cước không có khuyến mãi DATA
 • Thoại: 300 phút nội mạng
 • Giá: 30,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • MP30 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

MP50

 • Data: Gói cước không có khuyến mãi DATA
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng < 20p
 • Giá: 50,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • MP50 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

MP70

 • Data: Gói cước không có khuyến mãi DATA
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng < 20p
 • Giá: 70,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • MP70 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

MP90

 • Data: Gói cước không có khuyến mãi DATA
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng < 20p
 • Giá: 90,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • MP90 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

MP30X

 • Data: Gói cước không có khuyến mãi DATA
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút (tối đa 500ph)
 • Giá: 30,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • MP30X 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

MP50X

 • Data: Gói cước không có khuyến mãi DATA
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút (tối đa 500ph)
 • Giá: 50,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • MP50X 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

MP70X

 • Data: Gói cước không có khuyến mãi DATA
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút (tối đa 1000ph)
 • Giá: 70,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • MP70X 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

MP90X

 • Data: Gói cước không có khuyến mãi DATA
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút (tối đa 1000ph)
 • Giá: 90,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • MP90X 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

T50K

 • Data: Gói cước không có khuyến mãi DATA
 • Thoại: 200 phút nội mạng, 100 SMS nội mạng
 • Giá: 50,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • T50K 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

T70K

 • Data: Gói cước không có khuyến mãi DATA
 • Thoại: 500 phút nội mạng, 100 SMS nội mạng
 • Giá: 70,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • T70K 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

T80

 • Data: Gói cước không có khuyến mãi DATA
 • Thoại: 300 phút nội mạng, 30 phút ngoại mạng
 • Giá: 80,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • T80 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

T100

 • Data: Gói cước không có khuyến mãi DATA
 • Thoại: 500 phút nội mạng, 50 phút ngoại mạng
 • Giá: 100,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • T100 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết